Polityka prywatności

Polityka prywatności e- sklepu www.sosoxy.pl

Dbając o ochronę danych osobowych naszych klientów opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności. Ochrona danych osobowych oraz wszelkich przetwarzanych informacji jest najwyższym priorytetem naszej organizacji. W związku z prowadzoną przez nas działalnością mamy poczucie szczególnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przetwarzamy. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi tj. ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO. 

W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach osób, których dane dotyczą.

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osób odwiedzających stronę www.sosoxy.pl jest TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o., ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa, 86-014 Sicienko. Kontakt z administratorem:

Poczta elektroniczna: sklep@sosoxy.pl

Poczta tradycyjna: TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 3, 86-014 Kruszyn

Telefonicznie: +48 509 585 956

a) Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służacego do przesyłania newslettera oraz w calach marketingowych na potrzeby kampanii emaili, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomoca systemu edrone. 

b) Administrator informuje, że stosuje następujace technologie śledzace działania podejmowane przez użytkownika / Klienta w ramach strony internetowej: kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mai, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomoca systemu edrone. 

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Ochrona danych osobowych użytkowników strony www.sosoxy.pl, w tym klientów e-sklepu jest naszym priorytetem, stąd precyzyjnie określiliśmy cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, które nam Państwo przekazujecie. Poniżej prezentujemy poszczególne cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem strony www.sosoxy.pl i tak: 

a) Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B).

b) Przyjęcie i realizacja złożonego zamówienia w sklepie internetowym. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy z Administratorem. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B)

c) Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C)

d) Ochrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającego na dbaniu o swoje interesy. (RODO art. 6 ust. 1 lit. F)

e) Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C)

f) Wysyłanie informacji o treści handlowej (newsletter). Podstawą takiego przetwarzania jest świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. (RODO art. 6 ust. 1 lit. A)

3. Kategorie danych jakie przetwarzamy za pośrednictwem strony www.sosoxy.pl

Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem sklepu www.sosoxy.pl podają Państwo dobrowolnie lecz są one niezbędne do wykonania naszych usług np. odpowiedzi na pytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, realizacji zmówienia i wysyłki zamówionego newslettera. Zakres danych jaki zbieramy za pośrednictwem formularzy na naszej stronie jest niezbędny do realizacji usług i tak:

Dane kontaktowe i teleadresowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz do realizacji zamówienia dokonanego w e-sklepie tj.: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

Dane identyfikacyjne, adresowe i w przypadku wystawiania faktur VAT numer NIP zbieramy w celu udokumentowania transakcji finansowych.

Dane techniczne dotyczące ruchu na stronie- numer IP urządzenia użytkownika- służą Administratorowi do zarządzania stroną i maksymalizowania jej funkcjonalności.

4. Okres przechowywania danych 

W celu zapewnienia naszym klientom i kontrahentom praw i wolności gwarantowanych w RODO określiliśmy podstawy prawne i czas przechowywania poszczególnych kategorii danych w zależności od celu ich przetwarzania i tak, przechowujemy Państwa dane zgromadzone:

w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura, 

w celu obrony przed roszczeniami – 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji,

w celu rozpatrywania reklamacji – 24 miesiące,

w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych (newsletter) – do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody,

w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy – 6 miesięcy od zakończenia korespondencji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa www.uodo.gov.pl). 

W celu realizacji powyższych praw zapraszamy do kontaktu poprzez kontakt na adres e-mail: sklep@sosoxy.pl 

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokładamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

Podmiot świadczący usługi hostingu i administrowania stroną www ; 

Podmiot świadczący usługę prowadzeniu sklepu internetowego www.sosoxy.pl ;

Podmioty świadczące usługi transportowe i logistyczne ;

Dostawcy płatności elektronicznych ;

Bank prowadzący rachunek Administratora ;

Podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora- w przypadku wystawiania faktury VAT.

Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;

Notyfikacja naruszeń;

Retencja danych;

Rejestr czynności przetwarzania danych;

Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Informacja o konieczności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z oferty sklepu

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Co do zasady administrator nie profiluje i nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie wymagające identyfikacji konkretnej osoby fizycznej dane użytkowników strony ( IP urządzenia użytkownika) wykorzystywane są przez dostawców usług e-marketingu w celu prowadzenia statystyk związanych z wydajnością i efektywnością strony. 

Pliki cookie 

Nasza strona korzysta z pliku cookie, czyli ciasteczka. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.sosoxy.pl nie przechowuje poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.sosoxy.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Pliki cookie wykorzystywane przez www.sosoxy.pl 

Nasz sklep wykorzystuje tylko niezbędne pliki cookie, które pomagają w korzystaniu ze sklepu internetowego, umożliwiając podstawowe funkcje. Witryna nie może poprawnie działać bez tych plików cookie.